/Files/images/SAM_3779.JPG/Files/images/P1010475.JPG

Розвиток креативних здібностей дітей.

Дитина посміхається матері - перша в житті посмішка, дитина грається -

перші в житті ігри. Перші книжки, перші пісні, перші радості, перші

образи. Все – вперше. Якою Людиною буде ця дитина? Штамп цілком корисний

на виробництві і дуже небезпечний він для людини, для її розвитку.

Тут він неймовірно звужує можливості. Саме в дитинстві формується або

яскрава людська індивідуальність, або безлика, безкрила

стереотипність.

Ось тому Концептуальні засади модернізації дошкільної освіти в Україні

передбачають реалізацію головного принципу Базового компонента –

впровадження в життя особистісно орієнтованої моделі освіти, а з

впровадженням особистісно орієнтованої моделі здійснюється креативний

розвиток дитини.

Як відомо, у процесі діяльності перед малюком постають не лише

репродуктивні, а й творчі завдання. Він вчиться вигадувати нові ігри,

малювати, конструювати, тобто розвиває творчі здібності, що сприяє

формуванню креативності як базової якості особистості.

У програмі «Дитинаі» вперше виділено таку лінію розвитку дошкільника,

як креативний розвиток, чим підкреслено виняткову значущість

педагогічної діяльності в цьому напрямі.

Про сформованість креативності в дошкільному віці свідчать, зокрема,

такі прояви:

- чутливість до проблем, готовність їх розв’язувати власними силами;

- відкритість до нових ідей, інтерес до невідомого;

- уміння підійти до проблем з різних точок зору;

- здатність вносити щось нове, видавати оригінальні ідеї, розв’язувати

нові завдання, досягати незвичних результатів;

- сміливість і незалежність суджень, здатність до постановки власних

цілей;

- використання різних форм доказів;

- розвинена уява;

- уміння дивуватися;

- здатність прогнозувати, передбачати, формулювати гіпотези, робити

припущення.

Наявність у діяльності дошкільника більшості з означених якостей

засвідчує, що розвиток особистості відбувається повноцінно. Відсутність

тих чи тих проявів креативносі окреслює проблемні місця, допомагає

педагогові підібрати індивідуальний підхід до розвитку творчої

активності дитини. Впровадити в життя особистісно-орієнтовану модель

дошкільної освіти – означає визнати пріоритет гідності й відповідальної

свободи всіх учасників педагогічного процесу, їх права на творчість,

прояв індивідуальності, самовираження. Така педагогічна стратегія є

стратегією допомоги, підтримки та поваги. Професійна придатність

педагога визначається його здатністю створювати допоміжні для

особистісного зростання дитини умови, полегшувати, а не ускладнювати їй

внутрішню роботу, пов’язану з пристосуванням до такого складного й

мінливого життя.

Рекомендації для вихователів

Постійно підвищувати свій фаховий рівень.

Використовувати в своїй роботі ігри і завдання, які розвинуть у

дітей креативність.

Формувати у дітей креативний розвиток, починаючи з молодшого віку.

Впроваджувати сучасні підходи до навчально-виховної роботи з метою

креативного розвитку у дітей.

Розширювати професійні можливості, вивчаючи новинки методичної

літератури.

Систематично включати в роботу з дітьми нові прийоми та методи для

покращення навчально-виховної роботи.

Постійно співпрацювати з сім’єю.

Використовувати матеріали під час реалізації навчально-виховного

процесу з розвитку творчого мислення у дітей.

Сучасна система дошкільного навчання покликана не лише навчати дітей, а

й сприяти розвитку їхнього творчого, логічного мислення й

інтелектуальних здібностей.

Враховуючи зміни, які відбуваються в сучасній освіті, зокрема

переорієнтація на індивідуальність і гуманізацію навчально-виховного

процесу, набагато важливіше стає не просто передавати дітям певні

знання, сформувати відповідні навички, а й закласти в них основи

особистості.

Перш за все діти в різних видах та умовах діяльності прагнуть відійти

від жорсткої регламентації, унормованості, зразка, шаблону. Діти все

частіше помічають нове, відмінне від знайомого, починає усвідомлювати,

що досліджувати та експериментувати цікаво, весело, корисно.

Підсумовуючи сказане, можу відзначити, що одним із основних завдань

виховання має стати завдання не просто дати дітям знання, а й навчити

малюків міркувати, грамотно обґрунтовувати свою позицію, самостійно

приймати рішення, не уникати завдань із багатьма варіантами розвитку

Кiлькiсть переглядiв: 452